جدول تمامی رنگ های استاندارد HTML

رنگ های زمینه ی خانه های جدول با کد درون خانه جدول ساخته شده است
سیاه ، سفید و خاکستری با متن درشت قرمز نشان داده شده اند

رنگ های اصلی همراه با طیف رنگ ها
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰CC۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۳۳۶۶۰۰۳۳۹۹۰۰۳۳CC۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰۰۰۶۶۳۳۰۰۶۶۶۶۰۰۶۶۹۹۰۰۶۶CC۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰۰۰۹۹۳۳۰۰۹۹۶۶۰۰۹۹۹۹۰۰۹۹CC۰۰۹۹FF
۰۰CC00۰۰CC33۰۰CC66۰۰CC99۰۰CCCC۰۰CCFF
۰۰FF00۰۰FF33۰۰FF66۰۰FF99۰۰FFCC۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۳۳۳۳۰۰۶۶۳۳۰۰۹۹۳۳۰۰CC۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۳۳۳۳۹۹۳۳۳۳CC۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰۳۳۶۶۳۳۳۳۶۶۶۶۳۳۶۶۹۹۳۳۶۶CC۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰۳۳۹۹۳۳۳۳۹۹۶۶۳۳۹۹۹۹۳۳۹۹CC۳۳۹۹FF
۳۳CC00۳۳CC33۳۳CC66۳۳CC99۳۳CCCC۳۳CCFF
۳۳FF00۳۳FF33۳۳FF66۳۳FF99۳۳FFCC۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰۶۶۰۰۳۳۶۶۰۰۶۶۶۶۰۰۹۹۶۶۰۰CC۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰۶۶۳۳۳۳۶۶۳۳۶۶۶۶۳۳۹۹۶۶۳۳CC۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰۶۶۶۶۳۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶CC۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰۶۶۹۹۳۳۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۹۹۶۶۹۹CC۶۶۹۹FF
۶۶CC00۶۶CC33۶۶CC66۶۶CC99۶۶CCCC۶۶CCFF
۶۶FF00۶۶FF33۶۶FF66۶۶FF99۶۶FFCC۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰۹۹۰۰۳۳۹۹۰۰۶۶۹۹۰۰۹۹۹۹۰۰CC۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰۹۹۳۳۳۳۹۹۳۳۶۶۹۹۳۳۹۹۹۹۳۳CC۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰۹۹۶۶۳۳۹۹۶۶۶۶۹۹۶۶۹۹۹۹۶۶CC۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰۹۹۹۹۳۳۹۹۹۹۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹CC۹۹۹۹FF
۹۹CC00۹۹CC33۹۹CC66۹۹CC99۹۹CCCC۹۹CCFF
۹۹FF00۹۹FF33۹۹FF66۹۹FF99۹۹FFCC۹۹FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

رنگ های ثانویه – همراه با ترکیبی از رنگ های مختلف
FF4848FF68DDFF62B0FE67EBE469FE
D568FD
۹۶۶۹FE
FF7575FF79E1FF73B9FE67EBE77AFE
D97BFD
A27AFE
FF8A8AFF86E3FF86C2FE8BF0EA8DFEDD88FDAD8BFE
FF9797FF97E8FF97CBFE98F1ED9EFEE29BFDB89AFE
FFA8A8FFACECFFA8D3FEA9F3EFA9FEE7A9FEC4ABFE
FFBBBBFFACECFFBBDDFFBBF7F2BCFEEDBEFED0BCFE
FFCECEFFC8F2FFC8E3FFCAF9F5CAFFF0CBFEDDCEFF
FFDFDFFFDFF8FFDFEFFFDBFBF9D9FFF4DCFEE6DBFF
FFECECFFEEFBFFECF5FFEEFDFDF2FFFAECFFF1ECFF
FFF2F2FFFEFBFFF9FCFFF9FEFFFDFFFDF9FFFBF9FF
۸۰۰۰۸۰
۸۷۲۱۸۷
۹A03FE
۸۹۲EE4
۲۹۶۶B8
۲۳۸۱۹C
BF00BF
BC2EBC
A827FE
۹B4EE9
۶۷۵۵E3
۲F74D0
۲۸۹۷B7
DB00DB
D54FD5
B445FE
A55FEB
۸۶۷۸E9
۴۹۸۵D6
۲FAACE
F900F9
DD75DD
BD5CFE
AE70ED
۹۵۸۸EC
۶۰۹۴DB
۴۴B4D5
FF4AFFDD75DDC269FE
AE70ED
A095EE۷BA7E1۵۷BCD9
FF86FFE697E6CD85FEC79BF2B0A7F1۸EB4E6۷BCAE1
FFA4FFEAA6EAD698FECEA8F4BCB4F3A9C5EB۸CD1E6
FFBBFFEEBBEEDFB0FFDBBFF7CBC5F5BAD0EFA5DBEB
FFCEFFF0C4F0E8C6FFE1CAF9D7D1F8CEDEF4B8E2EF
FFDFFFF4D2F4EFD7FFEDDFFBE3E0FAE0EAF8C9EAF3
FFECFFF4D2F4F9EEFFF5EEFDEFEDFCEAF1FBDBF0F7
FFF9FFFDF9FDFEFDFFFEFDFFF7F5FEF8FBFEEAF7FB
۵۷۵۷FF
۶۲A9FF
۶۲D0FF۰۶DCFB۰۱FCEF۰۳EBA6۰۱F33E
۶A6AFF
۷۵B4FF
۷۵D6FF۲۴E0FB۱FFEF3۰۳F3AB۰AFE47
۷۹۷۹FF
۸۶BCFF۸ADCFF۳DE4FC۵FFEF7۳۳FDC0۴BFE78
۸C8CFF۹۹C7FF۹۹E0FF۶۳E9FC۷۴FEF8۶۲FDCE۷۲FE95
۹۹۹۹FF۹۹C7FFA8E4FF۷۵ECFD۹۲FEF9۷DFDD7۸BFEA8
AAAAFFA8CFFFBBEBFF۸CEFFDA5FEFA۸FFEDDA3FEBA
BBBBFFBBDAFFCEF0FFACF3FDB5FFFCA5FEE3B5FFC8
CACAFFD0E6FFD9F3FFC0F7FECEFFFDBEFEEBCAFFD8
E1E1FFDBEBFFECFAFFC0F7FEE1FFFEBDFFEAEAFFEF
EEEEFFECF4FFF9FDFFE6FCFFF2FFFECFFEF0EAFFEF
F9F9FFF9FCFFFDFEFFF9FEFFFDFFFFF7FFFDF9FFFB
۱FCB4A۵۹۹۵۵C۴۸FB0D۲DC800۵۹DF00۹D9D00B6BA18
۲۷DE55۶CA870۷۹FC4E۳۲DF00۶۱F200C8C800CDD11B
۴AE371۸۰B584۸۹FC63۳۶F200۶۶FF00DFDF00DFE32D
۷CEB98۹۳BF96۹۹FD77۵۲FF20۹۵FF4FFFFFAAEDEF85
۹۳EEAAA6CAA9AAFD8E۶FFF44ABFF73FFFF84EEF093
A4F0B7B4D1B6BAFEA3۸FFF6FC0FF97FFFF99F2F4B3
BDF4CBC9DECBCAFEB8A5FF8AD1FFB3FFFFB5F5F7C4
D6F8DEDBEADCDDFED1B3FF99DFFFCAFFFFC8F7F9D0
E3FBE9E9F1EAEAFEE2D2FFC4E8FFD9FFFFD7FAFBDF
E3FBE9F3F8F4F1FEEDE7FFDFF2FFEAFFFFE3FCFCE9
FAFEFBFBFDFBFDFFFDF5FFF2FAFFF7FFFFFDFDFDF0
BABA21C8B400DFA800DB9900FFB428FF9331FF800D
E0E04ED9C400F9BB00EAA400FFBF48FFA04AFF9C42
E6E671E6CE00FFCB2FFFB60BFFC65BFFAB60FFAC62
EAEA8AF7DE00FFD34FFFBE28FFCE73FFBB7DFFBD82
EEEEA2FFE920FFDD75FFC848FFD586FFC48EFFC895
F1F1B1FFF06AFFE699FFD062FFDEA2FFCFA4FFCEA2
F4F4BFFFF284FFECB0FFE099FFE6B5FFD9B7FFD7B3
F7F7CEFFF7B7FFF1C6FFEAB7FFEAC4FFE1C6FFE2C8
F9F9DDFFF9CEFFF5D7FFF2D2FFF2D9FFEBD9FFE6D0
FBFBE8FFFBDFFFFAEAFFF9EAFFF7E6FFF4EAFFF1E6
FEFEFAFFFEF7FFFDF7FFFDF9FFFDF9FFFEFDFFF9F4
D1D17AC0A545
C27E3A
C47557
B05F3C
C17753
B96F6F
D7D78ACEB86CC98A4B
CB876D
C06A45
C98767
C48484
DBDB97D6C485D19C67D29680
C87C5B
D0977B
C88E8E
E1E1A8DECF9CDAAF85DAA794CF8D72DAAC96D1A0A0
E9E9BEE3D6AADDB791DFB4A4D69E87E0BBA9D7ACAC
EEEECEEADFBFE4C6A7E6C5B9DEB19EE8CCBFDDB9B9
E9E9C0EDE4C9E9D0B6EBD0C7E4C0B1ECD5CAE6CCCC
EEEECEEFE7CFEEDCC8F0DCD5EACDC1F0DDD5ECD9D9
F1F1D6F5EFE0F2E4D5F5E7E2F0DDD5F5E8E2F3E7E7
F5F5E2F9F5ECF9F3ECF9EFECF5E8E2FAF2EFF8F1F1
FDFDF9FDFCF9FCF9F5FDFAF9FDFAF9FCF7F5FDFBFB
F70000
B9264F
۹۹۰۰۹۹
۷۴۱۳۸C
۰۰۰۰CE
۱F88A7
۴A9586
FF2626
D73E68
B300B3
۸D18AB
۵B5BFF”
۲۵A0C5
۵EAE9E
FF5353DD597DCA00CA
A41CC6
۷۳۷۳FF
۲۹AFD6۷۴BAAC
FF7373E37795D900D9BA21E0۸۲۸۲FF۴FBDDD۸DC7BB
FF8E8EE994ABFF2DFFCB59E8۹۱۹۱FF۶۷C7E2A5D3CA
FFA4A4EDA9BCF206FFCB59E8A8A8FF۸ED6EAC0E0DA
FFB5B5F0B9C8FF7DFFD881EDB7B7FFA6DEEECFE7E2
FFC8C8F4CAD6FFA8FFEFCDF8C6C6FFC0E7F3DCEDEA
FFEAEAF8DAE2FFC4FFEFCDF8DBDBFFD8F0F8E7F3F1
FFEAEAFAE7ECFFE3FFF8E9FCEEEEFFEFF9FCF2F9F8
FFFDFDFEFAFBFFFDFFFFFFFFFDFDFFFAFDFEF7FBFA

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.