نمایشگاه فعالیت ها

این مجموعه به سفارش معاونت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد طراحی گردید

نمایشگاه فاجعه منا

فاجعه منا

 

این مجموعه به سفارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد مقدس طراحی گردید