فعالیت های قرآنی

این نرم افزار به سفارش معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس (جامعه المصطفی العالمیه)تولید گردید

ارزشهای مشترک

این پوستر به سفارش معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس تولید گردید