کلیپ مشهد 2017

این کلیپ به سفارش دبیر خانه مشهد 2107 و معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه تولید شد

کلیپ فاجعه منا


 

این کلیپ به سفارش روابط عمومی و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه ساخته شد

دهه فاطمیه

این پوستر بنا به سفارش مرکز تعلیمات اسلامی سندیگو و گروپ جوانان برای ایام فاطمیه دوم طراحی گردید