نوشته‌ها

این طراحی به سفارش دفتر آیت الله العظمی مدرسی در مشهد برای به تصویر دراوردن خدمات عمومی به مردم مستضعف افغانستان را تولید گردید.

این نمونه کار به سفارش حسینیه افغانی های مقیم نیویورک و مرکز تعلیمات اسلامی ساندیگو در کالیفرنیا طراحی گردید

این بروسور به درخواست دفتر ایت الله العظمی مدرسی دامت توفیقاته طراحی و تولید گردید که موضوع ان امار حفر چاه در افغانستان میباشد
GitiSystem-Design (1)GitiSystem-Design (2)

این بروشور به سفارش مجتمع فرهنگی امام مهدی عج (شهرک مهرگان) طراحی گردید