طراحی فاطمیه

طراحی فاطمیه، پوستر طراحی فاطمیه به سفارش بخش فرهنگی مدرسه علوم انسانی، تاریخ و حکمت  معاونت فرهنگی-تربیتی دانشگاه بین المللی المصطفی خراسان تولید گردید
این طراحی به صورت پوستر و حاوی اطلاعات این مراسم مي‌باشد.