جنرال قنسولگری ج.ا. افغانستان درمشهد
مرکز مدیریت حوزه خراسان رضوی
آستان قدس رضوی
آموزش و پرورش خراسان رضوی
شورای جهانی هزاره
جامعه المصطفی العالمیه
وزارت معارف افغانستان
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
حسینیه نیویورک
مرکز تعلیمات اسلامی سندیگو
آژانس بین المللی اتحاد حج
خیریه خدمات به یتیمان
موسسه نوآوری در آموزش افغانستان
دفتر دانشنامه هزاره
اتحادیه مکاتب خصوصی بلخ
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
بنیاد نخبگان افغانستان
اداره اتباع و مهاجرین خارجی