کتاب سبزدره مالستان

صفحه آرایی کتاب سیمای سبز دره مالستان این کتاب به سفارش مولف آن صفحه ارایی گردیده است 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sabz-Dare-Malestan01.pdf”]

کتاب رساله تحلیلی

این کار به سفارش مدرسه علمیه سید الشهداء انجام رفت 

 

[gview file=”https://gitisystem.ir/wp-content/uploads/2018/09/ResaleTahliliAhkam04-end02-Press-Quality002.pdf”]

کتاب سیمای سبزدره

طراحی و صفحه آرایی کتاب سیمای سبز دره مالستان 

کتاب سیمای سبز دره مالستان