گفتمان حقوقی

گیتی سیستم،‌ Gitisystem

طراحی جلد نشریات و کتاب

صفحه آرایی دو فصلنامه گفتمان حقوقی شماره ۱۰ به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس جامعه المصطفی العالمیه توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام شد