صفحه آرایی مسنجر

صفحه آرایی مسنجر

این نشریه با این دیزاین و به سفارش انجمن پژوهشی ترجمه جامعه المصطفی العالمیه – مشهد مقدس صفحه آرایی گردیده است