صفحه آرایی کتاب

گیتی سیستم،‌ Gitisystem

طراحی جلد نشریات و کتاب

این کار بنا به سفارش نویسنده محترم کتاب جناب آقای نوروزی انجام شد، صفحه آرایی کتاب مشاهیر حوزه علمیه خراسان  توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام گردید