صفحه آرایی گزارش

صفحه آرایی گزارش فعالیت های قرانی معاونت فرهنگی تربیتی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام گرفت

این گزارش در ۳۰ صفحه  و در دو بخش خواهران و برادران طراحی و صفحه آرایی گردید ذیلا نمونه  صفحه آغازین ان را میبینید

گیتی سیستم،‌ Gitisystem

طراحی پوستر، بنر و کاتالوگ