طراحی کتاب کودک

طراحی کتاب کودک

طراحی کتاب کودک

کتاب فارسی دری که برای کودکان اروپایی برای شناخت و آموزش فارسی دری توسط آقای قانع زاده نگارش شده است توسط خدمات مهندسی گیتی سیستم صفحه آرایی و طراحی جلد شد