نشریه سخن

نشریه سخن از انجمن فرهنگی محصلین افغانستان که طراحی جلد و صفحه آرایی آن توسط این شرکت به صورت دورنگ انجام گردید  گردید

گیتی سیستم،‌ Gitisystem