نویسنده

نویسندگان در گیتی سیستم به فکر تعامل بیشتر و بهتر با مشتریان است تا بتواند کار آیی بهتری را ارائه نماید و پیامد این کارآیی رضایت مشتریان خواهد بود.