نشریه رسالت

این صفحه آرایی با نرم افزار این دیزاین  به صورت چهار رنگ و در سایت 21X 29  و به سفارش دفتر آیت الله العظمی مدرسی در مشهد مقدس انجام گردید