طراحی بروشور خدمات عمومی

این طراحی به سفارش دفتر آیت الله العظمی مدرسی در مشهد برای به تصویر دراوردن خدمات عمومی به مردم مستضعف افغانستان را تولید گردید.