مسنجر شماره ۱۰ The Messenger

بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه ارایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه ارایی شد

صفحه آرایی نشریه انگلیسی مسنجر

این نشریه با این دیزاین و به سفارش انجمن پژوهشی ترجمه جامعه المصطفی العالمیه – مشهد مقدس صفحه آرایی گردیده است

ویژه نامه افغانستان شناسی

این ویژه نامه به سفارش ستاد اجرایی چهارمین جشنواره افغانستان شناسی  در مشهد (اداره کل امور اتباع خارجی، کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد، سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان درمشهد) طراحی و صفحه آرایی گردید