صفحه آرایی نشریه اندیشه نو

صفحه آرایی نشریه اندیشه نو، صفحه آرایی ویژه نامه چهلمین سالگرد برای فصلنامه اندیشه نو به سفارش انجمن فرهنگی تبلور اندیشه انجام گردید 

صفحه آرایی گزارش

صفحه ارایی گزارش فعالیت های قرانی معاونت فرهنگی تربیتی مجتمعع اموزش عالی مشهد مقدس توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام گرفت 

این گزارش در ۳۰ صفحه  و در دو بخش خواهران و برادران طراحی و صفحه ارایی گردید ذیلا نمونه انلاین از ۳ صفحه آغازین ان را میبینید 

صفحه آرایی دوفصلنامه گفتمان حقوقی

صفحه آرایی دو فصلنامه گفتمان حقوقی شماره ۱۰ به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس جامعه المصطفی العالمیه توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم انجام شد 

مسنجر شماره ۱۰ The Messenger

بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه ارایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه ارایی شد

صفحه آرایی گزارش

این کار بنا به سفارش معاونت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه تولید گردید که پیرامون انجام مراسم معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی پرداخته شده بود . نمونه ها طراحی بک گراند و طراحی جلد این گزارش یباشد

photo_2017-07-19_22-44-03

نشریه سخن

نشریه سخن از انجمن فرهنگی محصلین افغانستان که توسط این شرکت به صورت دورنگ صفحه آرایی گردید

نسخه آن لاین این نشریه را ذیلا ببینید 

 

 

نشریه مطالعات پژوهشی زنان شماره ۰۵

دو فصلنامه تخصصی مطالعات پژوهشی زنان با رویکرد اسلامی شماره ۵ به سفارش مدرسه عالی خواهران جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس توسط شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم صفحه آرایی گردید، نمایه این نشریه را در این لینک ببینید و در صورتی که خواستار مشاهده آن لاین این نشریه هستید ذیلا قابل مشاهده است.

 

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق شماره 33

دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

صاحب امتیاز:جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:هادی هاشمی

ویراستار علمی :سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:fiqh.journal@gmail.com

صفحه آرا: سیدسلیمان حسینی

 

 

 

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقی شماره 33 به سفارش معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه توسط گیتی سیستم صفحه آرایی گردید این نشریه را میتوانید از طریق این لینک نمایه شده مشاهده فرمایید یا ذیلا به صورت آنلاین ببینید.

پژوهشنامه کلام شماره 5

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار :

مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:هادی هاشمی

ویراستار علمی :سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :احسان احمدی

آدرس ایمیل:kalamjournal.miu@gmail.com

صفحه آرا: سید سلیمان حسینی

پژوهشنامه کلام شماره 5 سال سوم شماره پنجم،پاییز و زمستان 1395، به سفارش معاونت پژوهش جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس، توسط گیتی سیستم، صفحه آرایی گردید، نمایه اسن نشریه را میتوانید از این لینک مشاهده نموده و یا ذیلا نسخه آنلاینش را ببینید.

دو فصلنامه تخصصی مطالعات اسلامی زنان

دو فصلنامه تخصصی مطالعات پژوهشی زنان شماره 4 بهار و تابستان 1395 ، این نشریه به سفارش مدرسه عالی خواهران مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس صفحه آرایی گردید.

میتوانید نمایه این صفحه را در این لینک  مشاهده نموده و یا ذیلا به صورت آنلاین ببینید