مسنجر شماره ۱۰

نشریه مسنجر شماره ۱۰ The Messenger – شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم

بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه آرایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه آرایی شد

پژوهشنامه کلام

صفحه آرایی مسنجر

صفحه آرایی نشریه انگلیسی مسنجر – شرکت خدمات مهندسی گیتی سیستم