بنا به سفارش مدرسه تحصیلات تکمیلی مجتمع اموزش عالی مشهد مقدس این نشریه در ۲۴ صفحه طراحی و صفحه ارایی گردید. این نشریه به صورت ۴ رنگ در این دیزاین صفحه ارایی شد

این نشریه با این دیزاین و به سفارش انجمن پژوهشی ترجمه جامعه المصطفی العالمیه – مشهد مقدس صفحه آرایی گردیده است

این ویژه نامه به سفارش ستاد اجرایی چهارمین جشنواره افغانستان شناسی  در مشهد (اداره کل امور اتباع خارجی، کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد، سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان درمشهد) طراحی و صفحه آرایی گردید