خدمات مهندسی گیتی سیستم
خدمات مهندسی گیتی سیستم
خدمات مهندسی گیتی سیستم
خدمات مهندسی گیتی سیستم

نمایشگاه فاجعه منا

,
فاجعه منا   این مجموعه به سفارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد مقدس طراحی گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

طراحی کیف

, ,
این مجموعه به سفارش روابط عمومی و امور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه طراحی گردید
خدمات مهندسی گیتی سیستم

مجموعه تشکلی

,
این مجموعه که دارای 15 عنوان بود به سفارش دفتر تشکل های جامعه المصطفی العالمیه  مشهد مقدس طراحی گردید